Uchwała nr XLV/256/2002 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23.05.2002r. w sprawie sieci publicznych szkół oraz granic obwodów tych szkół.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. nr 67, poz. 329 z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Kępicach uchwala:

 Z dniem 01.09.2002r. ustala się sieć publicznych szkół podstawowych.

Obwód Szkoły Podstawowej w Warcinie

obejmuje nastepujące miejscowości:

 Warcino, Osowo, Podgóry, Chorowo, Łużki, Mzdowiec.