Na podstawie § 19. pkt.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. z 2005r. Nr 58, poz. 504 ze zmianami).

 

„Za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany, odpowiednio, przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej lub organ dokonujący odpowiedniej czynności.” 

 Zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz.1635) opłaty wynoszą:

 za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego  -  26,00 zł

 za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej   9,00 zł

 Powyższe opłaty należy wnosić Urzędzie Miejskim w Kępicach

 z dopiskiem: opłata za wydanie duplikatu dokumentu.

 W związku z powyższym w przypadku zagubienia świadectwa szkolnego lub legitymacji szkolnej dziecka - rodzic winien złożyć pisemny wniosek o wydanie duplikatu zaginionego lub zniszczonego dokumentu. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty, a w przypadku legitymacji również aktualne zdjęcie dziecka.