Status Prawny. Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach.

Uchwała nr XLV/256/2002

Rady Miejskiej w Kępicach

z dnia 23.05.2002

w sprawie sieci publicznych szkół oraz granic obwodów tych szkół

 

Na podstawie art. 17 ust, 4 ustawy z -dnia T września 1991r o systemie oświaty (Dz.U.z 1996r nr 67, póz.329 z póżn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r.nr 142, póz.1591 z póżn.zm.) Rada Miejska w Kępicach uchwala się co następuje


§ 1

Z dniem 01.09.2002 r ustala się sieć publicznych szkół, w skład której wchodzą następujące szkoły:

1. Szkoła Podstawowa w Kępicach.

Obwód szkoły obejmuje Kępice oraz miejscowość Żelice.

2. Szkół a Podstawowa w Przytocku.

Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości:

Przytocko, Mzdowo, Chorówko, Pustowo, Mzdówko, Kaczyno, Polichno, Płocko.

3. Szkoła Podstawowa w Warcinie.

Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości:

Warcino, Osowo, Podgóry, Chórowe, Lużki, Mzdowiec.

4. Gimnazjum w Kępicach

Obwód gimnazjum obejmuje miasto: Kępice oraz Żelice Warcino, Osowo, Podgóry, Chórowe, Łużki, Mzdowiec.

5. Zespół Szkół w Barcinie, w skład którego wchodzi:

a) Szkoła Podstawowa w Barcinie

b) Gimanzjum w Barcinie

Obwód zespołu szkół obejmuje następujące miejscowości: Barcino, Obłęże, Bronowo, Kotłowo, Osieki, Mielęcino, Radzikowo, Jabłoniec, Jabłonna.

6. Zespół Szkół w Biesowicach, w skład którego wchodzi:

a) Szkoła Podstawowa w Biesowicach

Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Biesowice, Ciecholub, Przyjezierze, Darnowo, Węgorzyno, Lipnik, Biesowiczki, Potoczek, Kawka.

b) Gimnazjum w Biesowicach.

Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Biesowice, Ciecholub, Przyjezierze, Darnowo, Węgorzyno, Lipnik, Biesowiczki, Potoczek, Kawka, Przytocko, Mzdowo, Chorówko, Pustowo, Mzdówko, Kaczyno, Polichno, Płocko, Rochowo.

7. Zespół Szkół w Korzybiu, w skład którego wchodzi:

a) Szkoła Podstawowa w Korzybiu

b) Gimnazjum w Korzybiu

Obwód zespołu szkół obejmuje następujące miejscowości: Korzybie, Barwino, Gościeradz.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy

§ 3

Traci moc uchwała nr VII/38/99 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 08.03.1999 w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic obwodów szkół.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2002 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kępicach

Andrzej Pilawka